Menu
A+ A A-

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Plan Uw Kantoor

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
-"Webwinkel" : Plan Uw Kantoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14103930. -"Afnemer": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Plan Uw Kantoor. 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Plan Uw Kantoor, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Plan Uw Kantoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4. Plan Uw Kantoor is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Plan Uw Kantoor zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes 
1. Plan Uw Kantoor is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 

Artikel 3. Overeenkomst 
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 
2. Plan Uw Kantoor behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Plan Uw Kantoor het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Levertijd 
1. Alle door Plan Uw Kantoor genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Plan Uw Kantoor bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Plan Uw Kantoor schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
2. Overschrijding van de door Plan Uw Kantoor opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
3. In geval Plan Uw Kantoor de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Plan Uw Kantoor op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Plan Uw Kantoor te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Plan Uw Kantoor zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Plan Uw Kantoor de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Plan Uw Kantoor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
4. In afwijking van lid 3 zal Plan Uw Kantoor geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Plan Uw Kantoor kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Plan Uw Kantoor naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. 
2. De vorderingen van Plan Uw Kantoor op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Plan Uw Kantoor ter kennis gekomen omstandigheden Plan Uw Kantoor goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Plan Uw Kantoor de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
3. In de hierboven genoemde gevallen is Plan Uw Kantoor bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Plan Uw Kantoor schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7. Afkoelingsperiode 
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Plan Uw Kantoor te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Plan Uw Kantoor te melden. De klant dient het product - na overleg met Plan Uw Kantoor - te sturen naar een door Plan Uw Kantoor vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Plan Uw Kantoor ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Plan Uw Kantoor deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Plan Uw Kantoor het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Plan Uw Kantoor behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Plan Uw Kantoor of de leverancier van het product) is beschadigd. 
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Plan Uw Kantoor schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Plan Uw Kantoor de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Plan Uw Kantoor heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 8. Uitvoering 
1. Plan Uw Kantoor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Plan Uw Kantoor, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

Artikel 9. Vergoeding 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten. 
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

Artikel 10. Betaling 
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 
2. Als de Afnemer een factuur van Plan Uw Kantoor niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Plan Uw Kantoor op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie 
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Plan Uw Kantoor tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Plan Uw Kantoor, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Plan Uw Kantoor heeft voldaan. 
3. Ingeval Plan Uw Kantoor de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Plan Uw Kantoor op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

Artikel 13. Overmacht 
1. Indien Plan Uw Kantoor door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Plan Uw Kantoor als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 
3. Plan Uw Kantoor zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Plan Uw Kantoor. 
2. Indien een klacht gegrond is zal Plan Uw Kantoor de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen Plan Uw Kantoor en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy policy

Koop Uw Toner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Koop Uw Toner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Koop Uw Toner gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Koop Uw Toner zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij Koop Uw Toner een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Koop Uw Toner verkoopt uw gegevens niet Koop Uw Toner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Koop Uw Toner gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Koop Uw Toner geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Koop Uw Toner, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Home

Welkom op Koop Uw Toner.

ecoplus noimageIn onze webshop treft u Rebuild/remanufactured Toners aan met de kwaliteit die U gewend bent van merktoners van HP, Canon, Brother, Lexmark, Dell, Samsung, Konica, OKI.

Wij bieden deze toners aan tegen zeer concurrende prijzen die vaak lager zijn als de diverse 123 shops.

De toners die wij verkopen worden gemaakt met hart voor milieu en maatschappij, door duurzame productie en continue bijdragen aan diverse goede doelen.

Lees meer over ons merk Ecoplus

Ruilen en retour

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien aangemeld via email of telefoon. Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw product? Neem dan contact op met onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Telefoon: 045 564 34 92

Wilt u een artikel ruilen of retourneren? Volgt u dan onderstaande stappen zodat wij dit zo snel en soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

  1. Meldt bij onze klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 045 564 34 92
  2. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
  3. U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
  4. Na ontvangst van uw zending, stuurt koopuwtoner.nl een ontvangstbevestiging via e-mail.
  5. Wij ruilen het artikel om (indien voorradig) of storten het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug, afhankelijk van uw wens.

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending van het product en de kosten hiervan. Volgens de wet "kopen op afstand" heeft u recht op volledige teruggave van het aankoopbedrag en eventueel betaalde verzendkosten. Dit geldt niet voor de verzendkosten voor retour zending.

Koop Uw Tonerr accepteert retourzending binnen 7 werkdagen als de toner onbeschadigd en gebruikt is en de plastich verzegeling niet is geopend. De procedure hiervan is dat het pakket in een deugdelijke verpakking wordt verstuurd en in bezit van de factuur/pakbon. Uw betalingsplicht komt te vervallen als zich aan bovengestelde verplichtingen houdt. Voor vragen en twijfel neem contact op met onze klantenservice.

Over Ecoplus

t EP-42127405EUEcoPlus levert hoge kwaliteit remanufactured toner cartridges met hart voor milieu en maatschappij, door duurzame productie en continue bijdragen aan goede doelen.

De EcoPlus toners worden in ISO9001 en ISO14001 gecertificeerde bedrijven geproduceerd waar alle cartridges individueel worden getest. Hierdoor kunnen we een topkwaliteit garanderen. De toners evenaren de kwaliteit van originele fabricaten op alle fronten, maar door het hergebruik van onderdelen zijn de kosten vele malen lager.

Aangezien de kunststoffen die gebruikt worden voor het vervaardigen van de cartridges wel 500 tot 1000 jaar nodig hebben om te vergaan en we wereldwijd meer dan 1 miljard toner en inkjet cartridges gebruiken, is het recyclen hiervan bijzonder de moeite waard! EcoPlus hergebruikt de cartridges dan ook maar zorgt daarnaast ook voor duurzame verpakkingen in minimale volumes zodat de transportkosten zo laag mogelijk blijven.

Maar EcoPlus is meer dan een product: alles wat EcoPlus verkoopt moet een positief effect op milieu en maatschappij hebben! Van elke verkochte cartridge doneert EcoPlus dan ook een gedeelte aan goede doelen op het vlak van milieu, onderwijs, zorg of armoedebestrijding.

Op deze manier zorgen we voor onze aarde door het omzetten van gerecyclede materialen in kwaliteitsproducten en geven terug aan de maatschappij door het steunen van goede doelen.

“Passion for Earth, Compassion for People”

Aanbieding

ecoplus_set
HP125SET
140,00 €